Thời gian: Từ ngày 0h00 ngày 09/03/2020 cho đến khi có thông báo mới nhất

Khu vực: Hồ Chí Minh

Đối tượng: Tài xế PartTime

Nội dung:

Từ 0 giờ 00 ngày 09/03/2020 để đạt được thưởng ngày, Quý Tài xế cần đạt tối thiểu  51 ĐIỂM trở lên 

(HỦY BỎ mức thưởng ngày tối thiểu từ 10 điểm trở lên đã ban hành trước đó)

Vui lòng xem chi tiết cách tính thưởng ngày bên dưới