Trong quá trình giao hàng. Đối tác có thể sẽ gặp nhiều tình huống phức tạp. Đối tác có thể tham khảo thêm một số tình huống bên dưới để tránh các rủi ro cần thiết.