Trong quá trình giao hàng. Tài xế có thể sẽ gặp nhiều tình huống phức tạp. Tài xế có thể tham khảo thêm một số tình huống bên dưới để tránh các rủi ro cần thiết.