Để hạn chế quá trình giao hàng xảy ra rủi ro, Đối tác tham khảo các tình huống khi giao hàng không thành công bên dưới :