Để đảm bảo quá trình hoạt động hiệu quả và không bị gián đoạn tài khoản trong quá trình giao hàng. Đối tác vui lòng xem chi tiết Bộ quy tắc ứng xử bên dưới:

3 thoughts on “[TOÀN QUỐC] CẬP NHẬT BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ, ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/11/2019

Đã đóng bình luận.