Để biết thêm về chính sách linh động áp dụng cho Đối tác, Đối tác có thể xem thông tin trực tiếp trên app:

  1. Vào mục “Tài khoản
  2. Vào mục “Chính sách chung” : đây là nơi cập nhật các chính sách dành cho Đối tác.