Trong quá trình giao hàng, nếu khách muốn giao hàng lên lầu, Đối tác vui vẻ hỗ trợ khách giao hàng lên lầu, đây là quy định bắt buộc tại Now.
Khi giao lên lầu, Đối tác vui lòng làm theo như quy trình sau:
Tìm chỗ gửi xe và gửi xe tại địa điểm gần nhà khách
Hỗ trợ khách giao hàng lên lầu
Nhắn tin trực tiếp trên đơn hàng để được hỗ trợ tiền phí gửi xe (Nếu có)

Now sẽ note phí gửi xe vào cuối ngày. Đối tác vui lòng kiểm tra tiền gửi xe qua ngày hôm sau.