Trong trường hợp định vị GPS (định vị) sai lệch, Đối tác thực hiện như sau:

Bước 1: Kiểm tra định vị GPS trên điện thoại để chắc chắn thiết bị đã được mở định vị
Bước 2: Mở Google Maps để kiểm tra định vị đã chính xác hay chưa
Bước 3: Cập nhật vị trí trên App Nowpartner theo hướng dẫn:
Tôi → Cài đặt → Cập nhật vị trí của tôi → Xong
(Đối tác có thể xoá Ứng dụng và cài lại phiên bản Ứng dụng mới nhất trong trường hợp này)

Đối với dòng điẹn thoại Android, Đối tác vui lòng vào Cài đặt hệ thống => Cài đặt định vị và lựa chọn Định vị có Độ chính xác cao