Trong quá trình làm việc, Đối tác có thể chủ động kiểm tra Thống kế quá trình làm việc và thu nhập của mình qua ứng dụng giao hàng. Trong mục “Thu nhập”, Đối tác sẽ thấy nhữung thông tin sau:
1/ Tỷ lệ hoàn thành đơn: Được tính dựa trên số đơn Đối tác thực tế nhận và giao, những thông số bao gồm:
– Tốt: những đơn hàng giao thành công, đúng giờ, khách hàng không phản hồi tiêu cực
– Không tốt: những đơn hàng giao thành công, tuy nhiên, không tốt có thể do giao trễ giờ hoặc khách hàng đánh giá tiêu cực.
– Từ chối: số đơn Đối tác huỷ trong tuần
– Bỏ qua: số đơn gán tự động Đối tác không nhận
– Quit: những đơn không giao được cho khách (lỗi do Đối tác haowjc do khách)
2/ Thống kê tổng giao dịch phát sinh trong tuần: đây là thông số cho Đối tác biết tổng giao dịch phát sinh giữa Đối tác và Now trong tuần đó, tuy nhiên, thông số này chỉ mang tính chất thống kê, không dùng để thanh toán thực tế. Số tiền thanh toán thực tế (hoặc Now thanh toán cho Đối tác) sẽ được cấn trừ trực tiếp qua các giao dịch và hiển thị ở phần trên cùng mục “Thu nhập”. Để biết chi tiết giao dịch và xem lại các đơn hàng đã giao, Đối tác có thể bấm vào phần thống kê giao dịch và xem chi tiết thống kê theo từng ngày và từng đơn hàng đã xử lý.
3/ Thống kê thu nhập thực tế theo ngày: biểu đồ góc dưới sẽ cho Đối tác biết thu nhập thực tế nhận được trong một ngày làm việc (phí ship thực thu từ khách).